آیا جیلی و آرامکو در بازوی موتور احتراقی رنو نقش دارند؟