اسکوتر الکترونیکی طلایی با قیمت 49000 دلار تا 100 کیلومتر در ساعت می رسد