اشکودا ویژن GT: مطالعه طراحی رسمی خودروهای مسابقه ای الکتریکی را نشان می دهد