امسال 4.5 میلیون خودروی الکتریکی در چین به فروش می رسد