باگی در سال 2024 به عنوان یک خودروی الکتریکی بازخواهد گشت