ب ام و می تواند با سلول های 46XX به برد بیش از 1000 کیلومتر دست یابد