تسلا مدل X شطرنجی (2022): همه چیز را شامل می شود. اجاره 1602 یورو در ماه