در حال حاضر 20000 رزرو برای ماشین الکتریکی خورشیدی انجام شده است