دوج چارجر و چلنجر: جانشینان خودروهای صرفاً الکتریکی هستند