دوچرخه الکتریکی باری توسط Centro در هرنه ساخته شده است