رنو 5 توربو 3 ای: ماشین نمایشگاهی الکتریکی برای 50 سالگی R5