رنو R4 برقی، کانگو الکتریکی و 2 مطالعه را در پاریس نشان می دهد