رودستر الکتریکی با تکنولوژی بالا در سال 2026 به تولید سری خواهد رسید