سال نوری 0 دارای ضریب درگ 0.175 است: یک رکورد جدید آیرودینامیکی