سوپرمارکت های Tegut 1000 امتیاز شارژ سریع از Numbat دریافت خواهند کرد