شناسه فولکس واگن وزوز در آزمون: حمل و نقل، ون یا اتوبوس؟