شناسه فولکس واگن Buzz Cargo: همه چیز در مورد نسخه خودرو تجاری E-Bulli