شورلت اکوئینوکس EV (2024) با سیستم جلو و تمام چرخ متحرک عرضه می شود