شورولت سیلورادو EV: بیش از 150000 رزرو در حال حاضر