طبق گزارش ها، Nio سلول های 4680 و باتری LMFP خود را توسعه می دهد