فولکس واگن در نیمه اول سال یک چهارم خودروهای برقی بیشتری تحویل داد