نمونه های اولیه NIO ET7 در آزمایشات در آلمان و لهستان دستگیر شدند