نیکو روزبرگ راننده سابق فرمول یک اولین بار ریماک نورا را قبول کرد