ولوو تراکس تولید سریال کامیون های الکتریکی سنگین را آغاز کرد