کامیون مرسدس پارک شارژ کامیون های برقی را برای آزمایش باز می کند