کامیون های برقی با باتری 50 درصد کارآمدتر از کامیون های هیدروژنی هستند