کلاس جدید BMW دارای سلول های 46XX مشابه سلول های مورد استفاده تسلا است