گروه ولوو قصد دارد کارخانه سلول باتری جدید در سوئد بسازد