گفته می شود که پورشه در حال برنامه ریزی پانامرا الکتریکی و نسل دوم تایکان است