Aptera دارای کابین خلبان با بوق کنترل و نمایشگر آینه دید عقب است