BMW در اواسط سال 2023 “Multi Contract Plug & Charge” را معرفی خواهد کرد