BMW i1 از 2027، i2 از 2028 به عنوان خودروهای برقی سطح پایه: گزارش