Lightyear 2 ظاهراً فناوری را از Koenigsegg دریافت کرده است