Opel Rocks-e (2022) در تست استقامت: آیا او می تواند کشور را برنده شود؟