Polestar 6 LA Concept Edition: جایگاه های تولید قبلاً فروخته شده است